Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwemschool Born 2 Swim

Artikel 1 Definities
Zwemschool Born 2 Swim: Zwemschool Born 2 Swim, gevestigd aan de Graslanden 25, 8152 HE te Lemelerveld.
Klant: een ieder die met Zwemschool Born 2 Swim een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of een derden aan door Zwemschool Born 2 Swim gegeven lessen en of cursussen.
Deelnemer: een ieder, die deelneemt aan een door Zwemschool Born 2 Swim gegeven les of cursus.
Instructeur: degene die de cursussen en lessen daadwerkelijk verzorgt.

Artikel 2 Cursussen en lessen
Zwemschool Born 2 Swim verzorgt cursussen en lessen in zwembaden. De klant en/of deelnemer sluit een overeenkomst met Zwemschool Born 2 Swim. Een instructeur handelt namens Zwemschool Born 2 Swim. Iedere opdracht aan of verzoek aan een instructeur met betrekking tot een door Zwemschool Born 2 Swim gegeven les of cursus wordt geacht een opdracht of verzoek aan Zwemschool Born 2 Swim te zijn.

Artikel 3 Veiligheid
Zwemschool Born 2 Swim betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen en cursussen. In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de huisregels. Deze huisregels zijn te vinden op de website van Zwemschool Born 2 Swim.
De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les of cursus aan de instructeur door te gegeven.

Artikel 4 Zwemlessen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan proef/afzwemmen. Criteria zijn onder meer de zwemtechniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.
Adviesleeftijd voor starten met zwemles is 4,5 jaar. Uw kind kan met 4 jaar starten mits hij/zij kan fietsen, zindelijk is en u denkt dat uw kind dit motorisch en geestelijk aankan. De instructeur kijkt bij jonge kinderen na een aantal lessen (meestal 1 maand) of uw kind het tempo aan kan. Mocht dit niet zo zijn, krijgt u het advies om tijdelijk te stoppen en na een aantal maanden opnieuw te proberen. Beslist u om toch direct door te gaan, dan vervalt de pakketgarantie en betaald u per maand tot alle diploma’s behaald zijn.

 Artikel 5 Niet gevolgde lessen
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed. U ontvangt bij aanvang van de zwemlessen 2 inhaallessen. Bij langdurige ziekte kunnen lessen alleen worden verrekend in overleg en op vertoon van een doktersverklaring. Bij vakantie in de schoolvakanties (van Nederland) vindt geen verrekening plaats. U betaald uw pakket in 10 termijnen af, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

Artikel 6 Prijs
Lessen en cursussen worden per maand termijn in rekening gebracht. Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les.  Wel biedt Zwemschool Born 2 Swim EXTRA lessen aan in de schoolvakanties. U kunt zelf kiezen of u deze extra lessen wilt bijkopen of niet.
Zwemschool Born 2 Swim heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing. Zwemlessen kunnen niet van te voren worden afgekocht. U heeft een maximale prijs garantie indien u aan de voorwaarden voldoet. De pakketten worden in 10 termijnen gefactureerd.

Vooraf gekozen pakket zijn na aanvang van de zwemles NIET meer te wijzigen.

Tweelingkorting wordt alleen aangeboden bij pakketten (A en B / A, B en C).

Voorwaarden garantie van maximaal te betalen bedrag:

 • Deelnemer is minimaal 4,5 jaar oud bij de start van de lessen
 • Deelnemer is niet vaker dan 3 keer afwezig geweest (uitgezonderd gemelde langdurige ziekte zie artikel 5)
  Bij 4 keer of meer afwezig, betaald u € 60,00 per maand tot uw kind de opgegeven diploma’s heeft behaald.
 • Facturen zijn tijdig betaald, zonder het versturen van een aanmaningen!
 • Deelnemer heeft geen lichamelijke of geestelijke beperkingen die het leren zwemmen kunnen belemmeren c.q. vertragen (dan geldt maximale prijs van de individuele pakketten A, B of C, vermeld op de website.)

Bij het vervallen van de garantie, krijgt u dit gemeld via de mail.
U betaald dan per maand € 60,00 voor de zwemlessen nadat het pakketbedrag bereikt is.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden aan Zwemschool Born 2 Swim rekeningnummer: NL21 RABO 0190407670. De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemschool Born 2 Swim voortvloeiende verplichting op te schorten.

Na inschrijving wordt er arbeid verricht. De inschrijfkosten van € 18,00 dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
Indien u uw inschrijving laat vervallen, blijft de betaalverplichting voor inschrijfgeld bestaan. Er is immers arbeid voor verricht!
Bij niet voldoen van het inschrijfgeld na uiterlijk een 2e herinnering, vervalt de inschrijving. De betaalverplichting blijft.

Indien u NIET via automatische incasso betaald, wordt er € 2,50 administratiekosten per factuur in rekening gebracht.

Artikel 8 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool Born 2 Swim de navolgende stappen:

 1. 1e herinnering (via de mail, 15 dagen na factuurdatum);
 2. Verzenden 2e herinnering (7 dagen na 1e herinnering) . De klant is hiervoor een bedrag ad € 7,50 administratiekosten verschuldigd;
 3. Verzenden Aanmaning (14 dagen na 2e herinnering). De klant is hiervoor een bedrag ad € 15,- administratiekosten verschuldigd;
 4. Inschakeling van een incassobureau (60 dagen na factuurdatum). De klant is gehouden de kosten, die Zwemschool Born 2 Swim voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan Zwemschool Born 2 Swim te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen kan de deelnemer de toegang tot de les of cursus worden ontzegd.   Indien er een betalingsachterstand is van drie maanden en/of er gedurende drie maanden niet is deelgenomen aan de cursus of de les, beëindigt Zwemschool Born 2 Swim de overeenkomst met in acht neming van een termijn van 1 maand. De klant is gehouden de verschuldigde bedragen te betalen tot het moment waarop de overeenkomst is beëindigd.

Artikel 9 Opzeggen
Opzegging dient te geschieden via de mail of per brief. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 volledige kalendermaand en kan enkel tegen de 1e van de maand.
U blijft tot datum van uitschrijving betaalplichtig voor lesgeld facturen.
Opzeggingen per mail dienen te worden gezonden aan het email adres:  info@zwemschoolborn2swim.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Bij opzegging per mail ontvangt u via de mail een bewijs van uitschrijving.
Opzeggingen per brief dienen te worden gezonden aan het adres van Zwemschool Born 2 Swim, Van Reeuwijkstraat 48,  7731 EH Ommen. De klant ontvangt binnen 14 dagen schriftelijk een bewijs van uitschrijving.
Wanneer de deelnemer, vanwege ernstige ziekte of zwangerschap, langdurig of in het geheel niet meer deel kan nemen aan de les of cursus, kan de overeenkomst per direct, zonder opzegtermijn, worden opgeschort of beëindigd. De deelnemer dient op de hiervoor beschreven wijze op te zeggen en een doktersverklaring te overleggen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Zwemschool Born 2 Swim is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van instructeurs verbonden aan Zwemschool Born 2 Swim.
Zwemschool Born 2 Swim  ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.
Zwemschool Born 2 Swim  is nimmer aansprakelijk voor kosten en of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden is omschreven;
 2. daden en of nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of de deelnemer kan worden toegerekend;
 3. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Artikel 11 Overmacht
Zwemschool Born 2 Swim kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zwemschool Born 2 Swim  liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Zwemschool Born 2 Swim geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen ziekte van personeel van Zwemschool Born 2 Swim, technische storing van het zwembad, beëindiging huur zwembad, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, extreme vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 12 Uitsluiting van deelname
a) Uitsluiting van deelname aan een cursus of een les kan plaatsvinden indien:
– het gedrag van een deelnemer c.q. diens ouders/verzorgers het lesgeven aan de overige deelnemers belemmerd;
– indien de aanwijzingen van de instructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden bij niet (tijdige) betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 13 Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Zie ook onze privacy verklaring.

Artikel 14 Geschilbeslechting
Alle geschillen tussen Zwemschool Born 2 Swim, de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is aangewezen.

Artikel 15 Doe-Mee-Pas
De kinderen die ingeschreven worden met een Doe-Mee-Pas van de Gemeente Coevorden hebben hiervoor aparte afspraken. Deze afspraken gelden alleen indien het betreffende kind deze pas heeft en kan gebruiken.
Na goedkeuring door de gemeente kan een vergoeding gedeclareerd worden bij de gemeente Coevorden. Lesgeld dat niet door de gemeente wordt vergoed, dient u zelf te betalen. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het voldoen van lesgeld.

Artikel 16 Kindregeling Dalfsen
De kinderen die ingeschreven worden met een Kindregeling van de Gemeente Dalfsen hebben hiervoor aparte afspraken. Deze afspraken gelden alleen indien het betreffende kind een akkoord van de gemeente heeft en wij hiervan bericht krijgen.
Na goedkeuring door de gemeente kan een vergoeding gedeclareerd worden bij de gemeente Dalfsen. Lesgeld dat niet door de gemeente wordt vergoed, dient u zelf te betalen. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het voldoen van lesgeld.

zwemschoolborn2swim.nl